Montaža, obdelava kovin, načrtovanje, transportna tehnika, avtoindustrija, gradbeništvo in elektromontaža

VIZIJA

Zaposleni v podjetju JP.Montage d.o.o. si vseskozi prizadevamo dosegati vizijo in postavljene cilje poslovanja podjetja. Pri tem razvijamo in udejanjamo delovno okolje, ki temelji na kakovosti, varovanju okolja in na zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osnovna načela politike kakovosti oziroma usmeritev podjetja z vidika vizije in ciljev so:

  • Zagotavljamo dobičkonosno in ekonomično delovanje podjetja ter realizacijo ciljev in pričakovanj z vidika naših naročnikov in ostalih partnerjev;
  • Spremljamo stanje in razvoj tehnologije naših storitev, potrebnih za izpolnitev zahtev različnih odjemalcev;
  • Pogodbena dela izvajajo samo sodelavci z ustreznimi dokazili o njihovi sposobnosti;
  • V določanje ciljev podjetja vključujemo tudi cilje in pričakovanja zaposlenih;
  • Varstvo pri delu in varovanje zdravja sta temeljni vrednoti, ki ju razvijamo v skladu z veljavnimi zahtevami in standardi v svetu;
  • Spoštujemo usmeritev ohranjanja obstoječih partnerjev, pridobivanja novih in širjenje sodelovanja z njimi.

 

Ustvariti in vzdrževati učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu je prav tako eden temeljnih ciljev našega podjetja, saj je zagotavljanje zdravja in varnih delovnih razmer temeljna pravica, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih.

Varstvo okolja je eden temeljnih pogojev za zdrav in stalen razvoj. Varstvo okolja v našem podjetju zagotavljamo z ustreznim nadzorom vseh delovnih procesov. Posebno pozornost tako namenjamo:

  • Preprečevanju delovnih nezgod in v bodoče njihovo zmanjšanje na minimum;
  • Preprečevanju poklicnih bolezni in v bodoče njihovo zmanjšanje na minimum;
  • Preprečevanju negativnih vplivov na okolje in nastanka materialne škode;
  • Prizadevanja za stalno izboljšanje standarda zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in odnosa do okolja (urejen sistem ločevanja nevarnih odpadkov, načrt gospodarjenja z odpadki ipd.)

 

S sistemskim pristopom se trudimo sistematično zmanjševati vsa morebitna tveganja na najnižjo mogočo raven. Pri tem vključujemo in bomo v prihodnosti vključevali vse zaposlene, saj je možno le s skupnimi močmi in motiviranostjo vseh zaposlenih izvajati učinkovite ukrepe na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, odnosa do okolja in zagotavljati visoko kakovost naših storitev.

 jp_montage